Binnenkort in De Kapel

 • 26 May Ruud Bartlema, lezing: Geraakt door het vuur; over het werk van H.N.Werkman aan de hand van afbeeldingen
 • 2 Jun Dirk van de Glind, lezing:  Het lef om op te staan – Over de Bijbel als het Oude Boek van Liefde  
 • 9 Jun Peter Samwel, lezing:  Geheimen van reïncarnatie
 • 16 Jun Herman van Tuijl, lezing: Het mysterie van de Liefde 
 • 23 Jun Carin Wennink, lezing: Weg van het labyrint
 • 30 Jun Katrijne Bezemer, muzikale lezing: Muziek en Bijbel

Protocol

Protocol voor de zondagochtendbijeenkomsten in De Kapel in tijden van corona

Vooraf

Na zorgvuldige overwegingen heeft het bestuur besloten om vanaf 13 september a.s. weer te beginnen met de zondagochtendbijeenkomsten in De Kapel.
In onderstaand protocol zijn de richtlijnen van het RIVM verwerkt, alsook de richtlijnen van het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken (CIO) zoals deze via het landelijk bureau tot ons gekomen zijn. Voorts hebben we gebruik gemaakt van het protocol van De Ontmoeting, dat ons ook door het landelijk bureau is toegezonden.

Uitgangspunten

 • 1,5 m afstand houden, zowel binnen als buiten
 • elkaar niet aanraken
 • zo weinig mogelijk verplaatsingen van mensen in het gebouw
 • stoelen in de zaal niet verplaatsen naar andere opstellingen
 • beroep op eigen verantwoordelijkheid

De Zondagochtendbijeenkomst
Volgens de laatste afspraken van de regering met de kerkelijke organisaties is het maximaal aantal bezoekers van een voorziening als De Kapel bepaald op 30  (inclusief bestuursleden, exclusief spreker). Daarbij wordt minimaal de 1,5 meter afstand bewaard.
De bijeenkomsten kunnen dus niet meer vrijblijvend bezocht worden. Hierover worden alle leden/vrienden/donateurs/abonnees geïnformeerd.
Na de lezing volgt direct het nagesprek. Het einde van de bijeenkomst is dan om uiterlijk 11.45 uur.
De collecte wordt in een schaal gedaan, die op een klein tafeltje staat. Er staat dus niemand meer met de schaal in de hand bij de uitgang.

Informeren, reserveren en bevestigen
In het programmaboekje dat elke twee maanden wordt verzonden, wordt vermeld dat leden/vrienden/donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld.
Maandag wordt de Nieuwsbrief verstuurd met het thema van de a.s. zondag. In de Nieuwsbrief wordt tevens vermeld hoe men zich moet aanmelden en wordt ook een link opgenomen naar een checklist inzake eventuele coronaklachten.
Tot en met zaterdag kan men zich vervolgens aanmelden en opgeven of men alleen komt of met partner/huisgenoot. Aanmelding via apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:

– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Uiterlijk de zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

 Aan- en binnenkomst

 • Vanaf het hek wordt aangegeven dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Dit wordt buiten, in de gang en in de hal aangegeven met markeringen.
 • Binnenkomst vanaf 20 minuten voor aanvang van een bijeenkomst.
 • Bij binnenkomst en tijdens het lopen in De Kapel draagt u een mondkapje. Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingangen,
 • De binnenkomst zal gespreid moeten verlopen. Dus niet op een kluitje de laatste 5 minuten voor aanvang binnenhollen.
 • Ten behoeve van een efficiënte binnenkomst is de zaal – denkbeeldig – in tweeën gedeeld; de ene helft van de bezoekers komt via de vooringang binnen, de andere helft via de achteringang.
 • De aan- en binnenkomst wordt begeleid door Zij herkenbaar aan een badge.

Jassen
Om de doorstroming te bespoedigen verdient het de voorkeur om de jas mee de zaal in te nemen en vervolgens over de stoel te hangen.

 Toiletbezoek
Mocht u  naar het toilet willen gaan, graag uw aandacht voor het volgende:

 • Als het toilet bezet is, wordt gewacht in de hal. In de gang voor het toilet kan niet gewacht worden; daarvoor is de ruimte te krap.
 • De toiletten en alle contactpunten die met een toiletbezoek samenhangen, zoals deurkrukken en kraan, moeten wel na/voor elk bezoek gereinigd worden. Dit is de taak en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hiertoe zijn reinigingsmiddelen aanwezig.
 • Er is een Instructie geplaatst.

Placeren

 • Bij de toewijzing van de plaatsen houden de Regelaars rekening met de bezetting van stoelen door ‘stellen’.
 • De bezoeker blijft gedurende de gehele bijeenkomst zitten en gaat pas weer weg als hij/zij ‘aan de beurt is’.
 • In omgekeerde volgorde van hoe men binnen is gekomen, gaat men weer weg; dit wordt aan het einde van de bijeenkomst toegelicht door Regelaar 3.

Gedicht en aansteken van de kaars
Om te voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar komen, kan het lezen van het gedicht en het aansteken van de kaars alleen door een bezoeker van de voorste rij of voorste plaats op de banken uitgevoerd worden.

Voorbereiding geluid en beeld
Voorafgaande aan de binnenkomst van de bezoekers brengt een van de Regelaars  de microfoon in gereedheid. Dit zelfde geldt voor de muziek, de beamer en laptopaansluiting, afhankelijk van het gewenste gebruik door de spreker.

 Hygiënemaatregelen

 • Tijdens het lopen hebben we een mondkapje op. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingangen.
 • Bij het gereedmaken van microfoon, beeld en geluid worden handschoenen aangetrokken ter bescherming van de spreker.
 • De kaarsaansteker pakt zelf de lucifers en het gedicht.
 • Handschoenen zijn ook beschikbaar voor andere zaken.
 • Bij het nagesprek hangt de microfoon aan een lange stok; de begeleider blijft die microfoon vasthouden.
 • De frequentie van schoonmaken wordt nader ingevuld, dit is afhankelijk van de tussenpoos tot een volgende bijeenkomst in De Kapel.
 • Wanneer De Kapel niet weer binnen 72 uur gebruikt wordt, hoeven stoelen, deurklinken, microfoons etc. na een bijeenkomst niet gereinigd te worden met een desinfecteermiddel.
 • Er is een luchtverversingsinstallatie aangebracht.

Koffie/thee
Besloten is tijdens de bijeenkomsten vooralsnog geen koffie en thee te schenken om het risico van overdracht van het virus zo veel als mogelijk te beperken.

Boeken
Besloten is om voorlopig geen boeken uit te lenen, omdat de hygiënebepalingen hierbij eigenlijk niet te handhaven zijn.

Evaluatie
Met regelmaat zullen bestuursleden en de opstellers van het protocol  evaluren, waarbij beoordeeld zal worden of er aanpassingen in dit protocol nodig zijn.

Dit protocol wordt op de website geplaatst (zie www.dekapel-bloemendaal/nieuws).
Ten behoeve van bezoekers is een korte samenvatting met de belangrijkste punten samengesteld (zie bijlage). Deze zal worden opgenomen in de Nieuwsbrief, het programmaboekje en de website en ligt tevens in hard copy op de tafel  de hal van De Kapel.

Het Bestuur
Editie oktober  2020

Bijlage:   De Kapel in tijden van corona